Maandag 27 maart 2023

Islam en heden

Inleiding


Iedereen kan zien, dat het heelal waar we in leven een geordend geheel is. Er heerst orde en wetmatigheid en alles heeft zo zijn eigen plaats. Daardoor kan alles zo goed functioneren. De zon, maan, sterren en alle andere hemellichamen zijn samengevoegd in een schitterende systeem. Zij volgen onveranderlijke wetten en wijken zelfs niet in het minst van de hen opgelegde baan af. De aarde draait om haar eigen as en volgt in haar wenteling om de zon exact de juiste koers. Zo is alles in de wereld van de kleine elektron tot de geweldige melkwegstelsel, onderhevig aan vaste wetten. Materie, energie en leven onderwerpen zich allen aan bepaalde wetmatigheden en groeien of veranderen, leven en sterven in gehoorzaamheid daaraan.
Zelfs in het menselijke leven zijn de natuurwetten duidelijk te herkennen. De geboorte van de mens, zijn leven en ontwikkeling worden geregeld door een aantal biologische wetmatigheden. Hij ontleent zijn voedsel aan de natuur volgens onveranderlijke regels. Alle organen van zijn lichaam, zelfs de weefsels van hart en hersenen, zijn onderhevig aan vaste wetten. Om kort te gaan, het heelal wordt door wetten bestuurd en alles wat zich erin bevindt, volgt de opgelegde regels. En deze machtige, al- doordringende wet, die alle dingen in dit universum regelt, is eigenlijk de wet van God, de Schepper en de Heer van al wat bestaat.
Alleen de mens bevindt zich in een onderscheidende positie. Aan de ene kant is hij onderhevig aan de onwrikbare greep van de natuurwetten, net als alle schepsels, waaraan hij zich onmogelijk kan ontrekken. Aan de andere kant heeft hij als bijzonderheid het vermogen van de rede gekregen. Met zijn verstand is hij in staat te denken en meningen te vormen, aanvaarden of te verwerpen, te kiezen of af te wijzen. Hij kan geloven wat hij wil, een bepaalde levenswijze volgen en zich achter de ideologie van zijn keuze scharen. In dit opzicht heeft hij, in tegenstelling tot andere schepselen, vrijheid van denken, willen en handelen.
Maar de Heer der werelden heeft de mens niet geschapen en hem dit voorrecht gegeven om vervolgens hem aan zijn lot over te laten. Hij heeft hem echter een leidraad gestuurd. Een leiddraad die richtlijnen bevat voor sociaal-economische, morele en geestelijke aspecten van het leven. Men krijgt kennis over het levensdoel van de mens op aarde. Hierdoor ontstaat duidelijkheid over de taken en verplichtingen tegenover onze Schepper, maar ook tegenover ons zelf, onze kinderen, verwanten en de hele gemeenschap.


Wat is de leiddraad?

God heeft de mens echter, naast het vermogen om kennis te vergaren, verstand gegeven om mee te denken en een geweten om recht en onrecht te onderscheiden en bovendien een wil waarmee hij tot op zekere hoogte vrij is om te kiezen en te streven. Juist deze vrije wil vormt de beproeving van de mens. Zij kennis en wijsheid, zijn onderscheidingsvermogen, zijn wil en zijn handelswijze worden allen beproefd en getest. Gedurende deze proef wordt de mens niet gedwongen, want dwang zou het doel van de test teniet doen, zoals een examen zinloos zou zijn als de antwoorden zouden worden voorgezegd. Iemands kennis over een bepaald onderwerp kan alleen dan blijken als hij de vragen naar eigen inzicht mag beantwoorden. Als de antwoorden juist zijn, zal de kandidaat toegang krijgen tot een betere toekomstmogelijkheden, maar als de antwoorden fout zijn, zal hij zakken en daardoor zijn voortgang geblokkeerd zien. In dit leven staat de mens voor een soortgelijke situatie. God heeft hem een vrije wil gegeven, zodat hij kan kiezen en handelen naar believen: geloof of ongeloof.
Geloof houdt in: in Hem geloven, Zijn engelen, Zijn boeken, Zijn profeten, Dag van de Opstanding en de voorbestemming het goede en het slechte daarvan.


Heeft de mens deze leiding nodig?

De kennis en de beoordelingsvaardigheid van de mens wordt beperkt door tijd, ruimte en ervaring. Hij heeft geen controle over zijn geboorte of dood. Hij kan nog zijn toekomst noch hetgeen zich achter de muur bevindt, zien. De gelukkigen genieten van kennis en leiding, maar anderen tasten rond in duisternis en ellende. God leidt de mens d.m.v. Zijn profeten en boeken ten nutte van de mensheid. De mens moet deze profeten en hun boodschap leren kennen om achter de Waarheid en de manieren om deze Waarheid te praktiseren, te komen. Maar deze Waarheid, oftewel Openbaringen gingen grotendeels verloren of werden vervalst in de loop van de geschiedenis. Dus ten gevolge van het verlies van de originele goddelijke leiding, die aan ieder volk door God door middel van Zijn profeten gezonden is, blijft die goddelijke leiding vervangen door menselijke leiding gebaseerd op eigen manipulaties en wijzigingen en verminkingen van hun goddelijke boeken. Het is aan de mens en zijn intellegentie en verstand om dit te zuiveren om zo de Waarheid te onderscheiden. Vervolgens moet hij deze Waarheid praktiseren in zij leven. Het praktiseren hiervan is samengevat in het woord: aanbidding.

Wat is aanbidding?

I
n het algemeen betekent aanbidding het volgen van gebedsrituelen, vasten, offeren enzovoorts. Maar de echte aanbidding ligt in het praktiseren van het goede en het vermijden van het slechte volgens de goddelijke leiding. Dit wordt niet beperkt tot rituele gebeden thuis of in een moskee. Hierover staat in de Koran het volgende:
Vroomheid is niet dat jullie je gezichten naar het oosten en het westen wendt, maar vroom is wie gelooft in God, in de laatste dag, in de engelen, in het boek en in de profeten en wie zijn bezit dat hij liefheeft, geeft aan de verwanten, de wezen, de behoeftigen, de reiziger, de bedelaars en voor (de vrijkoop van) de slaven, en wie het gebed verricht en de armenbelasting geeft en wie hun verbintenis nakomen als zij een verbintenis zijn aangegaan en wie volhardend zijn in tegenspoed en rampspoed en ten tijde van strijd. Zij zijn het die oprecht zijn en dat zijn de godvrezenden. (2:177)


Onze leiding

Veel wordt geschreven en veel wordt er gesproken over ons en onze religie. Vaak worden er uitspraken gedaan door ondeskundigen en worden feiten met meningen verward. Veel helderheid wordt hierdoor echter niet verschaft en intussen blijft het moeilijk om aan juiste informatie te komen. Zoals algemeen bekend, staat de religie die wij volgen als Islam bekend. Om deze religie te begrijpen, zal ik eerst het woord Islam uiteenzetten. Islam staat in het arabisch voor: overgave, onderwerping, vrede. Dat wil zeggen: het volkomen aanvaarden van de leerstellingen en leiding van God. Het bevat een allesomvattende leer die de mens kan leiden naar zijn bestemming in dit leven en het hiernamaals. Het biedt inzichtelijke bewijzen voor de verklaring van de realiteit, waardoor men dieper inzicht krijgt in het leven en allerlei gebeurtenissen. Het is niet gebaseerd op blind geloof, vermoedens of speculaties. Geen twijfel, geen vooroordelen of intellectuele beperkingen, maar een duidelijk bewijs is het uitgangspunt.


Een complete manier van leven

De islam zorgt voor een uitstekende leiding voor alle mensen, toepasbaar in elke levenssituatie. Het bevat richtlijnen voor sociaal-economische, morele en geestelijke aspecten van het leven. Men krijgt kennis over het levensdoel van de mens op aarde. Hierdoor ontstaat duidelijkheid over de taken en verplichtingen tegenover onze Schepper, maar ook tegenover ons zelf, onze kinderen, verwanten en de hele gemeenschap. Willen wij bijvoorbeeld de criminaliteit bestrijden dan moeten wij onze kinderen deze normen en waarden bijbrengen.

De Koran is de primaire bron van islamitische wetgeving. Daarin vinden we de basis van het geloof, moraliteit, geschiedenis van de mensheid, aanbidding, wetenschap, wijsheid, het levensdoel en regulering in menselijke relaties onderling. Het zijn veelomvattende, goddelijke leerstellingen waarop betrouwbare systemen van sociale gerechtigheid, economie, rechtspraak en internationale verhoudingen gebouwd kunnen worden.


Oplossing voor hedendaagse problemen

Het islamitische leven brengt een goed evenwicht tussen de rechten van man, vrouw, kinderen, verwanten en de maatschappij. De islam leert de mens onzelfzuchtigheid, edelmoedigheid en liefde. Dit vormt een schril contrast met de ontwikkelingen in het westen, waar gezinnen uiteen vallen, terwijl zij juist de gezonde basis voor een maatschappij moeten vormen.
Daarnaast is in de laatste 1400 jaar in praktijk bewezen dat de islam de enige oplossing is voor het racisme. Geen enkele andere denkwijze heeft een adequate oplossing voor dit probleem kunnen bieden, terwijl het leert dat God geen onderscheid maakt naar ras. Het is een godsdienst voor iedereen en het leert ons dat er een ware God is en in Hem geloven wij. In de Koran staat het volgende:
Zeg: "Wij geloven in God en in wat ons werd geopenbaard en in wat werd geopenbaard aan Abraham, Ismaïl, Jacob en de kinderen van Jacob en in wat aan Mozes en Jezus en de profeten door hun Heer werd gegeven. Wij maken geen onderscheid tussen wie dan ook van hen. Aan Hem alleen onderwerpen wij ons." (Qor'aan 3:83)

Het is noch een uitvlucht noch een sekte of dogma van een of ander mystiek persoon of wereldmacht. Het is geen geloofsovertuiging bedacht door Mohammed noch een imperium van de moslims. Het vecht niet voor een bepaalde klasse tegen een andere klasse, een ras tegen een andere ras, een economische markt tegen een andere economische markt, noch vecht het voor zwart tegen blank. Het is de morele koninkrijk van God voor broederschap, voor de mensheid om vrede en rust in deze wereld te bewerkstelligen..


Fundamentalisme

De Koran zegt:
In de godsdienst is geen dwang. (2:256)
In de Islam mag geweld slechts gebruikt worden als verdedigingsmiddel. Wanneer dit geweld: fundamentalisme, extremisme, terrorisme of onderdrukkende macht betekent, heeft het geen plaats in de Islam daar het de religie is van medelijden en onderwerping aan de wetten van God. Het verkondigt de gulle middenweg van tolerantie en niet van excessen, onverdraagzaamheid of haat. Fundamentalisme is dus een slechte naam die vanuit onwetendheid, vooroordelen of slechte intentie aan degenen onder de moslims die deze godsdienst belijden. Het strikt volgen van het pad van de Waarheid zoals geëist door God en Zijn boodschappers is noch fanatisme noch terrorisme noch fundamentalisme. Deze godsdienst vestigt vrede door middel van waarheid en gerechtigheid tegenover haat, onrechtvaardigheid en discriminatie.


Familie, gemeenschap en mensenrechten

Naast het individu wordt de familie beschouwd als het meest belangrijke orgaan van de samenleving in de Islam. Dit is de reden waarom de familiebanden van liefde, begrip en zorg het meest worden benadrukt, om de maatschappij hecht en gelukkig te houden. De Islam gelooft niet alleen in, maar garandeert de mensenrechten op het gebied van persoon, bezit en geweten, sinds het begin van de menselijke beschaving. De meest aanzienlijke factor van deze rechten is dat het ook een plichtsgedeelte heeft. De mens ontvangt deze rechten in zijn persoonlijke, familie en sociopolitieke relaties en is aan de familie en aan God deze plicht verschuldigd. Een moslim is een mens die criminaliteit verafschuwt, vrede en harmonie vestigt; die conflicten, onderdrukking, corruptie, uitbuiting en discriminatie voor zichzelf en de maatschappij vermijdt.


Wetenschap/kennis

Kennis en wetenschap beschouwd de Islam als samen zijnde en niet als begrippen in strijd met elkaar. Dit is de reden waarom de erg rijke bijdrage van de moslimwetenschappers en geleerden in de begindagen van de Islam op het gebied van biologie, wiskunde en menswetenschappen ongeëvenaard blijft. Dus de Islam is niet alleen een natuurlijke maar ook een wetenschappelijke religie voor het mensenbestaan. De nadruk ligt op het verwerven van kennis op alle gebieden om in het voordeel van de mensheid gebruikt te worden en niet vernietiging, perversiteit of oproer van deze mensheid.