EEN VAN DE NUMERIEKE WONDEREN VAN DE QUR’AN: HET AANTAL KEER DAT EEN WOORD VOORKOMT IN DE QUR’AN

De Qur’an is over een periode van 23 jaren overgebracht door de profeet vzmh in gesproken woord en niet als schrift. De profeet (vzmh) zelf kon noch lezen noch schrijven. De ayah’s van de Qur’an, zoals die werden geopenbaard aan de profeet Mohammed vzmh, werden pas later gedocumenteerd in het boek de Heilige Qur’an.

De Sahaaba (metgezellen) die met hem waren kenden dan ook geen boek zoals wij die vandaag kennen, maar als zij aan de Qur’an dachten, dachten zij denkbeeldig aan het gezicht van de profeet vzmh en hoorden zij denkbeeldig de stem van de profeet vzmh. Zij konden dus niet aan de Qur’an denken zonder aan de profeet Mohammed vzmh te denken. Voor de Sahaaba waren de boodschap en de boodschapper één!

De boodschap die over een periode van 23 jaar is geopenbaard, was niet geopenbaard in een boekvorm, was niet opgeslagen in een database en was ook niet terug te vinden in een zoekmachine (bv. Google).

Heden ten dage als wij aan de Qur’an denken, denken we aan een boek en is het WEL in een database en kunnen we alle informatie opzoeken via eender welke zoekmachine….bv. hoeveel keer wordt een bepaald woord vermeld in de Qur’an.

Vandaag, honderden jaren later, blijkt het volgende:

– In de Qur’an komt het woord ‘Ad Dunya’ (dit leven) 115 keer voor en ‘Al Akhira’ (het hiernamaals) komt 115 keer voor;

 • – Evenzo zijn het aantal vermeldingen gelijk voor de volgende woordparen: o Engelen (‘Malaika’) en Duivels (Shaytaan) worden elk 88 keer vermeld;
  • o Leven (‘Al Hayyat’) en Dood worden elk 145 keer vermeld
  • o Goede daden (‘As Salihat’) en Slechte daden (‘As Sayya’at’) worden elk 167 keer vermeld;
  • o Geloof en Ongeloof worden elk 17 keer vermeld;
  • o Iblis wordt 11 keer genoemd in de Qur’an en Bescherming tegen Iblis wordt 11 keer vermeld;
  • o De woorden ‘Zij zeiden’ komt 332 keer voor in de Qur’an en ook ‘Zeg’ wordt 332 keer vermeld;
  • – Tijdens 23 jaren van openbaring wordt het woord ‘maand’ slechts 12 keer gebruikt en komt het woord ‘dag’ 365 keer voor.

De vraag rijst nu of dit menselijkerwijs mogelijk zou zijn geweest meer dan 1400 jaar geleden…de profeet vzmh die 23 jaren lang spreekt, waarvan nu blijkt dat er bv. een numeriek verband bestaat tussen woorden die elkaars tegengestelde zijn.

Het bovenstaande is meer dan voldoende bewijs dat de Qur’an alleen afkomstig kan zijn van Allah SWT en dat het voorzeker is te kwalificeren als een wonder.

ZAKAAT, SADAQA EN GAIRAAT

A. ALGEMEEN

De heilige profeet Mohamed (v.z.m.h.) heeft gezegd: “Bescherm jezelf tegen het vuur, al is het door het weggeven van een halve dadel.”

De sadaqa, zakaat en gairaat kunnen we scharen onder de gemeenschappelijke noemer “liefdadigheid”.

Er zijn diverse soorten van liefdadigheid n.l. de verplichte en de vrijwillige. De verplichte wordt: “ZAKAAT ”genoemd en de vrijwillige “SADAQA EN GAIRAAT”. De SADAQA FITRE, tijdens Eid-ul-Fitre is wajib en de SADAQA DJARIA.

Wat is liefdadigheid in de Islam

In de islam kent men liefdadigheid (sadaqa) de hoogst mogelijke waarde toe. daarbij kan men denken aan het doen van goede dingen voor de medemens, vriendelijk zijn tegen dieren, het vermijden van slechte daden en met de woorden van Profeet Mohammed, vrede zij met hem, kan zelfs een glimlach een vorm van liefdadigheid zijn. De Koran voegt daar nog aan toe:

“Als u openlijk aan liefdadigheid doet is dat goed, als u het echter verborgen houdt en aan de armen geeft, is dat beter voor u.” (2:271).

Liefdadigheid (sadaqa) is ook:

▪ het goede te bevorderen en het negatieve te verbieden

▪ het opruimen van obstakels van de weg omdat anderen daar hinder van kunnen ondervinden

▪ een luisterend oor

▪ de blinde leiden

▪ iemand de weg wijzen

▪ de behoeftigen en minder bedeelden helpen conform uw financiele draagkracht en vermogen

▪ de last van een ander helpen dragen

▪ glimlachen naar een ander

Dit zijn allemaal daden van liefde, die voorgeschreven zijn aan de gelovigen.

De metgezellen zeiden: “O Boodschapper van Allah, de rijke mensen hebben alle beloningen van Allah vergaard. Zij bidden zoals wij bidden, zij vasten zoals wij vasten en geven aalmoezen van hun bezittingen.” Hierop zei hij (de Profeet v.z.m.h.): “Heeft Allah jullie niet in staat gesteld liefdadigheid te geven? Waarlijk, elke tasbiehah is liefdadigheid (Subhan Allah zeggen), elke takbierah is liefdadigheid (Allahu Akbar zeggen), elke tahmiedah is liefdadigheid (Alhamdulillah zeggen) en elke tahlielah is liefdadigheid (Laa ilaha illallah zeggen). Het aansporen tot het goede is liefdadigheid, het weerhouden van het verwerpelijke is liefdadigheid en de geslachtsdaad van eenieder van jullie (binnen het huwelijk) is liefdadigheid.”

B SADAQA EN GAIRAAT

De Sadaqa en gairaat zijn vrijwillige bijdragen ter ondersteuning van de minderbedeelden en mensen met beperkingen, zonder voorzieningen. Deze giften kunnen ook ter ondersteuning dienen van sociale, culturele en religieuze organisaties. De activiteiten van deze sociale en culturele organisaties mogen echter niet strijdig zijn met de bepalingen in de Koran en Hadith. Deze voorwaarde geldt uiteraard ook voor de Zakaatbesteding.

“Er zijn zeven (soorten) mensen aan wie Allah schaduw zal geven op de Dag dat er geen schaduw zal zijn, behalve de schaduw die Hij geeft. Deze zijn:

1. De rechtvaardige leider

2. Een jongeling die opgegroeid is met het (oprecht) aanbidden van Allah (vanaf zijn jeugd)

3. Een man van wie zijn hart aan de moskee verbonden is

4. Twee personen die omwille van Allah van elkaar houden en die elkaar ontmoeten en elkaar verlaten vanwege de zaak van Allah

5. Een man die door een mooie vrouw met een hoge status verleid wordt tot onwettige geslachtsgemeenschap en zegt: “Ik vrees Allah”

6. Iemand die in het geheim liefdadigheid geeft, zodanig dat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand gegeven heeft

7. Degene die in afzondering Allah gedenkt, terwijl zijn tranen vloeien.”

In een ander Hadies staat: “Elke ledemaat van de mens moet elke dag dat de zon opkomt liefdadigheid verrichten. Het brengen van rechtvaardigheid tussen twee mensen is liefdadigheid. Een man helpen met zijn rijdier, hem erop helpen of zijn bagage er op laden is liefdadigheid. Een goed woord is liefdadigheid. Elke stap die je neemt (naar de moskee) om het gebed te verrichten is liefdadigheid. En iets schadelijks van de weg verwijderen is liefdadigheid.”

C ZAKAAT

De zakaat (de zuiverende sociale belasting) vertegenwoordigt de derde pijler van de islam. Deze is ontstaan in het tweede jaar na de Hidjra, de emigratie van de profeet s.a.w. van Mekka naar Medina. De zakaat is zuiverend omdat het de ziel zuivert van hebzucht en de nadruk legt op het uitgeven van wat men bezit.

Dit is een verplichte armenbelasting en wordt vaak op de hoogtijdagen betaald. Een ieder die een vrij vermogen gedurende een maanjaar in bezit heeft moet 2,5% daarvan armenbelasting betalen. Dit geld mag ook wel aan liefdadigheidsinstellingen worden gegeven, maar mag ook dienen om de Islam te verspreiden (kennisvergaring, onderhoud moskeeën e.d.).’

Heel vaak (zowat in 82 verzen), koppelt Allah s.w.t. in de Heilige Koran, het gebed aan de zakaat. De reden hiervoor is dat het gebed symbool staat voor de oprechtheid en de toewijding tegenover Allah die wordt aanbeden terwijl de zakaat en de aalmoes symbool staan voor de vrijgevigheid tegenover Zijn schepsels. De instelling van de zakaat is ingesteld door de Heilige Koran en de Sunnah (de profetische traditie). Hierover wordt in de Heilige Koran het volgende gezegd: “Neem aalmoezen van hun rijkdommen aan opdat je hen daardoor mag reinigen en louteren.” (Soera 9 At Taubah, vers 103)

Als u in het bezit bent van 612 gram zilver of 87.48 gram goud dan bent u maalieki nisaab dus verplicht om zakaat te geven. Als u het equivalent van 87.48 gram goud in geld bezit bent u ook maalieki nisaab. LET OP!: Een islamitisch jaar is een maanjaar en bevat ongeveer 11 dagen minder ten opzichte van een normaal jaar.

Zakaat moet betaald worden over alle vermogensbestanddelen die leiden (elke activiteit die leidt) tot vermeerdering van het vermogen (iemands rijkdom).

Enkele voorbeelden:

▪ Goud en Zilver (in de vorm van sieraden of elke andere vorm). Als je handelswaar hebt liggen (bv. In een warenhuis) ter waarde van minstens 87.48 gram goud, moet daarover ook zakaat betaald worden.

▪ Als iemand een huishouden heeft met bv. 3 auto’s moet over de extra auto(‘s) zakaat betaald worden als deze inkomsten genereren (bv. een taxi).

▪ Hetzelfde geldt voor mensen die 2 of meer huizen hebben. Over de opbrengsten van het 2de en andere huizen moet zakaat betaald worden (bv. over de huur). In geval van grond dan moeten over de opbrengsten die de grond voortbrengt (bv. huur of gewassen die bedoeld zijn voor de verkoop) ook zakaat betaald worden. Over een tweede (of meerdere) huis of grond (onroerend goed) dat niets opbrengt hoeft geen zakaat betaald te worden.

▪ Mensen die vee in hun bezit hebben moeten daarover ook zakaat betalen. Het gaat om dieren die vrij grazen op een weiland. Dieren die uitsluitend op stal zitten en gevoed moeten worden en lammeren, kalveren, veulens, (jonge beesten) en werkdieren, worden niet in de calculatie van de nisaab.

▪ Hetzelfde geldt voor landbouwprodukten die niet voor eigen gebruik zijn bedoeld. De grens is vastgesteld op 675,5 kg granen of fruit (Bukhary).

▪ Een erfenis (waarvan de waarde hoger is dan een nisaab). Hierover hoeft maar 1 keer zakaat betaald te worden over de totale erfenis.

▪ Spaargelden, beleggingen en tegoeden die u heeft uitstaan bij anderen. Hetgeen wat u aan zakaat moet geven bedraagt 2,5 % over het totaal -/- eventuele shulden.

De Heilige Koran vermeldt aan wie een muslim zijn/haar zakaat mag geven. Dit is volgens Soera 9 At Taubah (Berouw), vers 60 alleen aan een groep van 8 soorten mensen, te weten:

▪ de armen

▪ de behoeftigen,

▪ voor degenen die aangesteld zijn om de aalmoezen te innen en te verdelen,

▪ voor de bijeen te brengen sympathisanten,

▪ voor het vrijkopen van slaven,

▪ voor degene die buiten zijn schuld om in financiële problemen is geraakt,

▪ voor de strijders op de weg van Allah (dus niet voor extremisten),

▪ en voor de reizigers in nood.

De zakaat heeft als religieuze en sociale daad enkele doelen die als volgt in het kort kunnen worden opgevat:

▪ De Schepper bedanken voor zijn gunsten.

▪ Onze ego opvoeden door te leren delen.

▪ De armoede helpen bestrijden.

In de Koran staat: “Inderdaad, voorspoedig zijn de gelovigen die ootmoedig zijn in hun gebeden, die al wat ijdel is, schuwen en die zakaat betalen.” (Soera 23 De Gelovigen, vers 1 tot 4) De Profeet (v.z.m.h.) legde de nadruk op het feit dat de zakaat één van de zaken is die toegang zal bieden tot het Paradijs.

Een man vroeg de Profeet (v.z.m.h.) wat hem het paradijs zou doen binnentreden, en hij (v.z.m.h.) antwoordde: “Je moet Allah SWT aanbidden zonder Hem te associëren met anderen, het gebed verrichten, de zakaat betalen en uw familiebanden onderhouden. ” (Overgeleverd door al-Bukhary).

Ten slotte is het belangrijk te weten dat de zakaat niet beschouwd moet worden als een daad van liefdadigheid, maar als het recht van de armen en van alle mensen die door Allah s.w.t. in Zijn Heilig Boek als begunstigden van de zakaat zijn aangewezen. Door de zakaat te betalen, bevordert men de eenheid, saamhorigheid en de sociale gerechtigheid. Deze daad zal zorgen voor een duurzame ontwikkeling die grote voordelen met zich meebrengt voor alle leden van de samenleving.

Aan de gevers van zakaat worden door de Koran nog grotere beloningen in het vooruitzicht gesteld: “Maar degenen onder hen die over gedegen kennis beschikken en de gelovigen geloven in wat aan u geopenbaard is en wat voor u geopenbaard is. En vooral degenen die regelmatig bidden en regelmatig liefdadigheid (zakaat) betrachten en in Allah en de Laatste Dag geloven; hen zullen Wij spoedig rijkelijk belonen” (4:162).

D SADAQA DJARIA (Goede daden die doorgaan na de dood)

Wanneer de mens sterft , houden zijn daden op, behalve drie, te weten:

▪ Een doorlopende liefdadigheid

▪ Kennis waar anderen profijt van hebben

▪ Een oprechte kind die smeekbeden voor hen verricht