Biesmiella Hier Rahmanier Rahiem

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden en vrede en zegeningen voor de Profeet v.z.m.h.

Kennis is een teken van Allah’s leiding. De Profeet heeft gezegd: “Als Allah het goede voorheeft met een persoon, dan schenkt Hij hem begrip over de godsdienst.” (Buchari en Muslim) Tegenovergesteld zijn degenen die Allah’s Leiding hebben verruild voor de dwaling, zegt Allah Ta’ala: “Summum Bukmun ‘Umyun Fahum La Yar Ji’uun Zij zijn doof, stom, en blind (van hart), daarom keren zij niet terug.”

De woorden “kennis”, “bezitters van kennis” en dergelijke begrippen komen meer dan 700 keer voor in de Qur’an. De Islam beschouwt het streven naar kennis als een plicht van iedere moslim. Daarvoor heeft Allah Ta’ala de mens uitgerust met de juiste middelen, te weten; het gehoor, het gezichtsvermogen en het verstand.

De Qur’an zegt: “En Allah bracht jullie uit de buiken van jullie moeders voort terwijl jullie niets wisten. En hij gaf jullie het gehoor en het zien en de harten. Hopelijk zullen jullie dankbaar zijn”. (Surah An Nahl 16:78)

Zowel de Heilige Qur’an als de Profeet Mohamed v.z.m.h., hebben geen verschil gemaakt tussen religieuze-, sociale- en of wetenschappelijke kennis. De geleerden hebben een nobelere positie in de Islam. Een positie die hoger is dan die van anderen in deze wereld en in het Hiernamaals.

In de Qur’an lezen wij: Allah zal de gelovige mannen en vrouwen onder u en hen die kennis gegeven werd, in rang verheffen. En Allah is op de hoogte van hetgeen u doet”. (Surah Al Mujadilah 58:11)

Men moet kennis hebben vergaard om Allah Ta’ala op de juiste wijze te kunnen aanbidden. Het is essentieel iets te weten voordat men het zegt of er naar handelt.

Zoals gezegd staat kennis hoog in het vaandel van de Islam. De allereerste openbaring van Allah aan de Profeet Mohammed betrof kennis en het onderwijzen ervan:

“Lees voor in de naam van jouw Heer die heeft geschapen.

Hij heeft de mens geschapen uit een bloedklonter.

Lees voor! Jouw Heer is de edelmoedigste,

die onderwezen heeft met de pen”. (Surah Al Alaq 96:1-4)

“Zeg, (o Muhammed): Zijn degenen die weten en degenen die niet weten gelijk aan elkaar? Slechts de bezitters van verstand trekken er lering uit.” (Surah Az Zumar 39:9)

Allah schiep de mensen met verschillen. Het is de wet van de schepping. Verschillende talen, verschillende kleuren, verschillende rassen en culturen, verschillend temperament, en dat alles is nog maar het waarneembare uiterlijke vertoon. Innerlijk zijn de mensen geschapen met vele verschillende gradaties van kennis, verstand en bevattingsvermogen van concepten. Dit alles is een teken van Allah, van Zijn allesomvattende macht, om te doen wat Hij wil.

Onder Fard ’Ayn kennis valt:

kennis die noodzakelijk is om de Islam te kunnen belijden, dus kennis van de Qur’an, hadith en de methode waarop de wudu, ghusl, salah, vasten, zakaat, hadj etc. verricht dient te worden

Mu’amalaat kennis m.b.t. economische aangelegenheden, zoals: kopen, verkopen, rente, huren etc.

Kennis op het sociaal/maatschappelijke vlak, zoals: handel drijven, huwelijk, echtscheiding etc.

Fard Kifaayah kennis houdt wetenschappelijke kennis in en is noodzakelijk om de maatschappij in stand te houden, zoals geneeskunde, wiskunde, scheikunde etc.

Allah Ta’ala waarschuwt elke moslim te spreken zonder kennis. In surah Al Israa 17:36 staat: “En volg niet datgene waar jij geen kennis over hebt. Voorwaar, het gehoor, het oog en het hart; deze zullen allemaal daarover ondervraagd worden”.

Religieuze kennis (Fard ‘Ayn)

De Heilige Profeet v.z.m.h. heeft gezegd: “Elke moslim is verplicht kennis te vergaren”. (Ibn Maajah 224)

Deze hadith maakt duidelijk dat het vergaren van kennis zeker een verplichting is. Het gaat om nuttige kennis die tot het gehoorzamen van Allah Ta’ala en tot bescheidenheid leidt; kennis waarbij men voordeel heeft in het tegenwoordige leven en in het hiernamaals. Allah Ta’ala heeft gezegd: “Slechts de geleerden onder Allah’s dienaren hebben ontzag voor Hem” (Surah Faatir 35:28).

Aboe Ad-Darda ra, heeft overgeleverd: “Ik heb de Profeet horen zeggen: “Wie een weg volgt en daarmee naar kennis zoekt, voor hem maakt Allah zijn weg naar het paradijs gemakkelijker. Bovendien slaan de Engelen hun vleugels voor hem uit, uit tevredenheid met wat hij verricht. Elk schepsel op aarde maar ook in de hemelen, zelfs de haaien in de zeeën vragen vergiffenis voor de geleerde. De positie van de geleerde en zijn belang zijn vergelijkbaar met die van de maan ten opzichte van andere planeten. De geleerden zijn de erfgenamen van de profeten, deze hebben geen Dirhams of Dinars achtergelaten maar kennis en wie die verkrijgt heeft het meeste profijt.” (Abu Dawud en Tirmidhi)

De Heilige Profeet v.z.m.h. heeft gezegd: “Hij die kennis wenst te vergaren en hij bewandelt de weg erheen, Allah zal hem bij het betreden van die weg het pad naar het Paradijs vergemakkelijken. Als een Jama’ah zich in een (gebeds)huis verzamelt voor ‘Ibadah, en het Boek van Allah leest, en onder elkaar bespreekt, dan zal er op hen innerlijke vrede en zelfverzekerdheid neerdalen. Ze zullen door Allah’s genade bedekt worden en de Engelen zullen hen in rijen omvatten. Allah en de Engelen zullen hen op dat moment gedenken.“

Op een zekere dag ondervroeg Ali ra de Profeet Mohammed v.z.m.h. over zijn algemeen gedrag, en hij antwoordde: “kennis is mijn kapitaal, het verstand is de basis van mijn godsdienst, de liefde is mijn grondslag, het verlangen is mijn rijdier, de gedachtenis van Allah is mijn kameraad, het vertrouwen is mijn schat, de zorg is mijn metgezel, de wetenschap is mijn wapen, het geduld is mijn mantel, de tevredenheid is mijn buit, de bescheidenheid is mijn trots, het verzaken van geneugten (verlangens) is mijn beroep, de zekerheid is mijn voedsel, de waarachtigheid is mijn voorspreker, de gehoorzaamheid is mijn zelfgenoegzaamheid, en het gebed is de frisheid van mijn ogen”.

Wetenschappelijke kennis (Fard Kifayah)

Het Arabische woord “Oeloem” houdt zowel kennis als wetenschap in. Enkel in de Islam worden deze begrippen niet beschouwd in strijd met elkaar te zijn. Er zijn talrijke Qur’anverzen die handelen over diverse soorten wetenschappen, het milieu en de ruimtevaart inbegrepen. De Qur’an zelf wordt beschouwd als de beste bron voor wetenschappelijke informatie.

In surah Ali Imran 3:190-191 zegt Allah Az Wa Djal: “Voorwaar ! In de schepping van de hemelen en aarde en in de afwisseling van de dag en nacht liggen voorzeker Tekenen voor degenen die begrijpen. Degenen die zich staand, zittend en op hun zij liggend verheugen over de lofprijzingen van Allah en nadenken over de (wonderen der) schepping in de hemelen en op aarde (zeggen): “Onze Heer ! U heeft dit niet vergeefs geschapen …”

Er staan ook vele verzen in de Qur’an die expliciet wetenschappelijk van aard zijn. Vele wetenschappelijke ontdekkingen van de laatste jaren, werden 14 eeuwen geleden al in de Qur’an vermeld. “Weten degenen die ongelovig zijn niet dat de hemelen en aarde als een gemengde massa waren en dat Wij hen beide daarop splitsten en dat Wij alle levende dingen uit het water maakten?” (Surah Al Anbiya 21:30)

Volgens de moderne wetenschap, heeft het scheidingsproces geleid tot de vorming van meerdere werelden, een concept dat tientallen keren in de Qur’an wordt genoemd. Bijvoorbeeld het eerste hoofdstuk van de Qur’an, Al-Fatihah: “Alle lof zij aan God, de Heer der Werelden.”. Deze verwijzingen zijn in overeenstemming met de hedendaagse theorieën over het bestaan van de primaire nevel (galactische stof; wolk van waterstofgas, stof en puin), gevolgd door de scheiding van de elementen 5 miljard jaar geleden, die hebben geleid tot de vorming van sterrenstelsels. Sterren van waaruit planeten worden geboren.

“….en dat Wij alle levende dingen uit het water maakten”

Bij vrouwen is ongeveer de helft van het lichaam water, bij mannen is dat nog iets meer, zo’n 65%. Het lichaam van een baby bevat zelfs nóg meer water: wel 75%.

Wetenschappelijk werk wordt beschouwd als dienst Gods. De Qur’an roept de mensen continue op, om de natuur te onderzoeken, opdat de mens het bestaan van Allah Ta’ala en Zijn eigenschappen inziet. In de Qur’an vindt de moslim de grondbeginselen en richtlijnen voor wetenschappelijk onderzoek. Als enige beperking op dit terrein geldt, dat het onderzoek nooit een doel op zich mag worden, maar altijd een middel tot het bereiken van vooruitgang van de mensheid en ter vervolmaking van de moraal moet zijn.

Toen de ontdekkingsreiziger Columbus uitgezonden werd, op zoek naar rijkdommen, had hij een Arabisch sprekende Moor bij zich die zeer goed op de hoogte was van navigatietechnieken omdat hij de werken van de diverse briljante Arabische geleerden kon lezen en begrijpen. De sextant en het astrolabium (instrumenten voor graadmeting) zijn Arabische uitvindingen. Er bestaan bewijzen dat de Moren Amerika al ruim 500 jaar voor Columbus ontdekt hadden en dat wordt ondersteund door opgravingen in Amerika en uitspraken die Columbus van de inboorlingen heeft opgeschreven over de handelscontacten die ze reeds gehad hadden met Arabisch sprekende inwoners uit Noord-Afrika.

Bij het verwerven van kennis moet je rekening houden met een aantal voorwaarden. Een aantal belangrijke punten:

1. Geduld; het vergaren van kennis duurt een leven lang.

2. Een zuivere intentie. Laat de tevredenheid van Allah en het Paradijs jouw doel zijn. Een ieder die kennis zoekt om te wedijveren met de geleerden, of om te bewijzen dat hij beter is dan de onwetende, of om in aanzien te komen bij de mensen, Allah Ta’ala zal hem de Hel doen binnengaan (An Nisaa-ie). De boodschapper van Allah heeft gezegd: “de handicap van veel kennis, is hoogmoedig gedrag”.

Iemand die enige kennis heeft vergaard, wenst zich vaak met de eer daarvan te omgeven. Hij begint zichzelf verheven te voelen en kijkt neer op zijn medemens. Iemand wiens relatie met de Schepper niet in orde is, en wiens hart niet gereinigd wordt van allerlei negatieve aspecten, zoals: rancune, frustratie, trotsheid, afgunst en hoogmoed, zal de kennis die hij heeft vergaard, niet ten goede kunnen gebruiken. Regen bijvoorbeeld, komt rein en goed uit de hemel. Een boom die bittere vruchten draagt, neemt dit regenwater op en de vruchten worden er bitterder door, maar de boom met zoete vruchten krijgt nog zoetere vruchten door datzelfde regenwater.

3 Handel volgens hetgeen je hebt geleerd. Surah Al Jumu’ah 62:5 vermeldt: “De gelijkenis van degenen aan wie de Taurat is opgedragen en zich er vervolgens niet aan houden, is als de gelijkenis van een ezel die boeken draagt. Slecht is de vergelijking van het volk dat de Verzen van Allah loochent. En Allah leidt het onrechtplegende volk niet”.

4 Wees je er altijd van bewust dat Allah Ta’ala op de hoogte is van hetgeen je doet. Vraag Hem jou te zegenen en jou kennis te vermeerderen. Daarom moeten we Allah smeken onze kennis te vermeerderen: Qur-Rabbi ziednie ‘ilma “En zeg: Mijn Heer, vermeerder mijn kennis”. (Surah Taa-Haa 20:114)

5 Maak optimaal gebruik van de tijd.

6 Heb altijd het besef dat je nog veel te leren hebt. Denk niet dat je alles weet.

7 Lees veel en aandachtig. Begin niet aan een volgend boek als je het vorige nog niet uitgelezen hebt, want dat duidt op ongeduld, verveling en falen.

8 Laat je daarnaast begeleiden door een schriftgeleerde. Hij kan je helpen dingen beter te leren begrijpen.

9 Streef ernaar met rechtschapen mensen om te gaan die ook zoeken naar kennis.

De zeer rijke bijdrage van moslimwetenschappers en geleerden zoals El-Gabir, Ar-Razi, El-Beroeni, Omar El-Khayam, Ibn-Sienna, Ibn-Rushd etc., in de begindagen van de Islam op het gebied van biologie, wiskunde en menswetenschappen is ongeëvenaard gebleven.

Het is toch ook opmerkelijk hoe goed men in het westen zijn best gedaan heeft om heel veel namen van geleerden van Arabische herkomst te latiniseren en bepaalde wetenschappelijke ontdekkingen aan het westen toe te schrijven. “Avicenna” komt van Ibn Sienna, die leefde van 980 – 1037. Zijn boek Kanun-e-Fit-tib werd gelatiniseerd in Kanun Medicinae, Ibn Rushd die leefde van 1126 – 1198 werd “Avarroës” genoemd. Zijn werken “Kitab al Khuliat” inzake anatomie, physiologie, pathologie, therapie, hygiene en medicatie, werd omgedoopd in “Colliget”. De latijnse naam van “Ar Razi” is “Rhazes” en zijn boeken “Kitab al Mansuri heeft de latijnse naam “Liber Medicinales Al Mansurum”. Ar Razi leefde van 865 – 925.

De Renaissance (kunst- en levensstijl tussen 14e – 16e eeuw) is gebaseerd op de kennis die vanuit islamitisch Spanje door de kruisridders naar Europa gebracht is en zou nooit tot stand zijn gekomen zonder de aanwezigheid van moslims in Spanje. De Islam is dus Europeser dan wij ooit hadden kunnen of durven vermoeden!

In de 7e en 8e eeuwen veroverden de Arabieren India. In de daarop volgende eeuwen (tot in de 14e eeuw) beoefenden zij de kunsten en de wetenschappen en waren verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de wetenschappelijke vooruitgang in het westen. Hoewel de taal Arabisch was waren veel van de geleerden Grieken, Christenen, Perzen of Joden. Hun waardevolste bijdrage was het behoud van het “Griekse Leren” tijdens de Middeleeuwen. Het is door hun vertalingen, dat veel van wat wij vandaag over de Grieken weten, beschikbaar werd. Daarnaast leverden zij ook een aantal eigen originele bijdragen.

Zij namen Hindoe getal-symbolen over en verbeterden die vervolgens. Deze cijfers (het Hindoe-Arabische getallen-systeem) en algoritmen voor bewerkingen werden overgebracht naar Europa rond 1200 en zijn nu over de hele wereld in gebruik. Het woord Algebra is ook een bijdrage van de Arabieren. Het woord komt uit de titel van een handboek over het onderwerp, Hisab Al Jabr W’al Muqabala, geschreven in ongeveer 830 na Chr. door de astronoom/wiskundige Mohammed Ibn-Musa Al Khowarizmi.

Dus is de Islam niet alleen een natuurlijke maar ook een wetenschappelijke religie voor het mensenbestaan. De nadruk ligt dus op het verwerven van kennis op alle gebieden om in het voordeel van de mensheid gebruikt te worden en niet ter vernietiging, perversiteit of oproer van de mensheid.

Wallahu A’lam