Biesmiella Hier Rahmanier Rahiem

Alle lof zij aan Allah.

Sabr (geduld)

Geduld is dat je je ziel ervan weerhoudt om; ongeduldig en ontstemd te geraken, de tong van klagen, en de lichaamsdelen van zichzelf of anderen te schaden. Het geduld wordt op veel plaatsen in de Koran en de Sunnah van de heilige Profeet (v.z.m.h.) genoemd. In de Arabische taal betekent “Sabr” geduld om te beperken of te bevatten.

Geduld behoort tot één van de beste daden die overvloedig beloond zal worden.

“…Voor degenen die het goede doen in deze wereld is er goedheid, en de aarde van Allah is uitgestrekt. Voorwaar, het zijn de geduldigen die hun beloning zonder berekening (be-hisaab, limiet, beperking) zal worden gegeven”

Geduld kan men vergelijken met een paard dat nooit moe wordt, een leger dat onoverwinnelijk is of een sterk fort dat oninneembaar is. Geduld en overwinning zijn onafscheidelijke partners van elkaar want overwinning komt met geduld, verlichting komt na lijden en gemak na ontbering. In de Koran belooft Allah de geduldigen steun en overvloedige zegeningen. Degenen die moeilijkheden of beproevingen doorstaan met geduld; Allah Ta’ala zal hen steunen, troosten en leiden naar een duidelijke overwinning (het Paradijs).

“…En wees geduldig; voorwaar Allah is met de geduldigen” [Al Anfaal 8:46]

“…Voorwaar, wie (Allah) vreest en geduldig is: voorzeker, Allah doet de beloning van de weldoeners niet verloren gaan” [Yousoef 12:90]

De vereiste kwaliteiten aangaande gedegen leiderschap in de islam is geduld en een sterk geloof.

“En Wij stelden vanwege hun geduld onder hen leiders aan, die leiding gaven volgens Ons bevel. En zij waren overtuigd van Onze Tekenen[As-Sajdah 32:24]

Ook de heilige Profeet (v.z.m.h.) werd bevolen geduldig te zijn.

“En wees geduldig (O Mohamed) en jij bent slechts geduldig door Allah. En treur niet over hen en wees niet benauwd voor wat zij beramen” [An-Nahl 16:127]

“Wees geduldig met de beschikking van jouw Heer. Voorwaar, jij (O Mohamed) bent in Onze Ogen…” [At-Toor 52:48]

Allah Ta’ala belooft de geduldigen en godvrezenden dat het complot van de vijand hen geen schade zal berokkenen.

“….Maar als jullie geduldig zijn en (Allah) vrezen, dan zal hun sluwheid jullie geen schade toebrengen. Voorwaar, Allah omvat alles wat zij doen ” [Ali ‘Imraan 3: 120]

Allah Ta’ala heeft succes verbonden met geduld en vroomheid, en de gelovigen begrijpen dat. “O jullie die geloven! Verdraag en wees geduldig en wees standvastig en sluit de rijen en vreest Allah. Hopelijk zullen jullie welslagen” [Ali-Imraan 3:200]

(Bewaak jullie territorium door legereenheden permanent te stationeren op de plaatsen van waaruit de vijand jullie kan aanvallen, en wees lijdzaam en godvruchtig, zodat jullie succes mogen oogsten).

Allah Ta’ala heeft de geduldigen lief en dat is de grootste aanmoediging voor de gelovigen.

“…En zij verzwakten niet en zij gaven zich niet over en Allah houdt van de As-Saabiroon (de geduldigen)”

[Ali ‘Imraan 3: 146]

Rampspoed en onheil zijn er opdat de mens deze sterfelijke wereld zal afwijzen; een wereld waaraan hij zeer gehecht is. Als hij zware beproevingen en ontberingen ondergaat zal hij daarvan terugschrikken en naar zijn eeuwige verblijfplaats in het Hiernamaals verlangen; een plaats die van alle onheil en rampspoed geheiligd is. De geest van de mens gaat vooruit en stijgt in aanzien bij zijn Schepper wanneer hij door lijden wordt beproefd. Kommer en smart komen niet tot ons bij toeval; zij worden door de goddelijke Genade tot ons gezonden ter onze vervolmaking.

Allah Ta’ala beproeft de mens maar geeft tegelijkertijd het goede nieuws aan de geduldigen aangaande Zijn zegeningen, barmhartigheid en leiding.

“En Wij zullen jullie zeker beproeven door middel van vrees, honger, vermindering van bezittingen, levens en vruchten. Maar geeft verheugende tijdingen aan de geduldigen”

“Degenen die wanneer een ramp hen treft, zeggen: “Voorwaar, aan Allah behoren wij, en voorwaar, tot Hem zullen wij terugkeren” (Inna lillahi Wa Inna Ilaihi Raji’un)

“Zij zijn degenen op wie de zegeningen van hun Heer neerdalen, en barmhartigheid, en zij zijn degenen die de rechte Leiding ontvangen” [Al-Baqarah 2:155-157]

Hoe beter de grond wordt omgeploegd, des te beter zal het zaad ontkiemen en des te beter zal de oogst zijn. Zoals de aarde diep door de ploeg wordt omgewoeld en van onkruid en distels wordt gereinigd, zo bevrijden lijden en beproeving de mens van de bekrompenheid van dit wereldse leven totdat hij een staat van volledige onthechting bereikt heeft.

“Zeg: Voorwaar, mijn salaat, mijn aanbidding, mijn leven en sterven zijn opgedragen aan Allah, Heer der Werelden” [Al An’aam 6:162]

De plant die het meest door de tuinman wordt gesnoeid, zal bij het aanbreken van de zomer de mooiste bloesems hebben en overvloedig vruchten dragen. Mensen die niet lijden bereiken geen volmaaktheid. Men moet lijden om eeuwige gelukzaligheid te bereiken. Zolang een mens gelukkig is, is het mogelijk dat hij zijn Schepper vergeet; maar wanneer het leed tot hem komt en hij door verdriet overweldigd wordt dan zal hij zich zijn Heer herinneren Die in staat is hem uit zijn beproeving te bevrijden.

Allah Ta’ala heeft ieder mens begiftigd met het vermogen Zijn tekenen te erkennen. Hij zal nooit iemand onrechtvaardig behandelen en evenmin zal Hij een mens boven zijn kracht beproeven.

“Allah belast niemand, dan volgens zijn vermogen. Voor hem is hetgeen (de beloning) dat hij doet en voor hem is hetgeen (de bestraffing) wat hij doet… [Al-Baqarah 2:286]

Allah Ta’ala spoort Zijn dienaren aan Hem om hulp te smeken met geduld en gebed wanneer een rampspoed hen treft.

“En vraagt (Allah) om hulp door middel van geduld en Salaat. En voorwaar, dat is zwaar, behalve voor de ootmoedigen (nederigen)” [Al-Baqarah 2:45]

Geduld is de sleutel tot het Paradijs:

“Voorwaar, ik gaf hun op die Dag (Oordeelsdag) een beloning omdat ze geduldig waren: en voorwaar, zij zijn de winnaars (zij zullen in het Paradijs vertoeven)” [Al-Mu’minoon 23: 111]

“Allah zal hen op die Dag (Qiyamah) beschermen voor het kwaad en hen glans en blijdschap schenken”

“En Hij zal hen vanwege hun geduldige volharding belonen met het Paradijs en met zijde” [Al Insan 76:11-12]

Allah Ta’ala belooft beloning aan degenen die geloven, goede daden verrichten en in het bijzonder de geduldigen.

“En degenen aan wie kennis gegeven was, zeiden: Wee jullie, de beloning van Allah is beter voor wie gelooft en goede daden verricht. En zij worden niet bereikt, behalve door de geduldigen” [Al-Qasas 28:80]

De islam verbiedt de gelovigen om kwaad met kwaad te vergelden om te voorkomen dat de vijandschap in hevigheid toeneemt. Als er echter hierop gereageerd wordt met geduld, zachtmoedigheid, liefde en vrede, dan zal zelfs de ergste vijand een vriend worden.

“En het goede en het kwade zijn niet gelijk: beantwoord (het kwade) met wat beter is, dan zal degene met wie je in vijandschap leefde als een oprechte vriend worden”

“Maar dit wordt slechts gegeven aan degenen die geduldig zijn en dit wordt slechts gegeven aan de bezitter van een geweldig geluk” [Fussilat 41:34-35]

Allah Ta’ala opent de harten van de geduldigen en dankbaren en maakt hen ontvankelijk voor Zijn Tekenen.

“…Voorwaar, daarin zijn Tekenen voor iedere geduldige en dankbare” [Al Luqman 31:31, Saba 34:19, Ibrahim 14:5, As-Sjoera 42:33]

Er is vergiffenis en een ruime beloning voor degenen die geduldig zijn en goede daden verrichten. “Behalve degenen die geduldig zijn en goede werken verrichten. Zij zijn degenen voor wie er vergeving en een grote beloning is” [Hood 11:11]

“Maar wie geduldig was en vergaf: voorwaar, dat behoort zeker tot de aanbevolen daden” [As Sjoera 42:43]

Wallahu Aleem